Om kriget kommer

Hur länge skulle du klara dig om landet hamnade i en krissituation eller krig? Under det så kalla krigets tid, omkring 1946–1990, skulle svenskarna vara väl insatta i ett sådant läge. Därför fick landets alla hushåll skriften Om kriget kommer – vägledning för Sveriges medborgare. Den innehöll anvisningar och råd till civilbefolkningen i händelse av krigsliknande tillstånd. Skriften distribuerades ut i landet med en första upplaga 1943 och sedan i nya utgåvor 1952, 1961 och 1983. Information fanns också i telefonkatalogerna.

I början av ett nytt år är det dags för företag, föreningar och institutioner att summera det gamla året genom årsberättelser och bokslut. På Länsmuseet är det nu tid för sammanställning av året som gått. Föremålssamlingen har ökat med olika typer av föremål; konstverk, förhistoriska objekt, fotografier med mera. En av gåvorna sticker ut och har just en koppling till begreppet ”Om kriget kommer”. Det är en samling om 36 utvalda föremål från företaget Saab AB, Jönköping. Sommaren 2017 flyttade företaget ut ur sina lokaler vid Odengatan i Jönköping, men beredskapsmaterielen från det så kallade verkskyddet flyttades inte med till företagets lokaler i Huskvarna.

JM_56488_523

Sjukbår, filt, toaletthink och hjälm är några av föremålen från verkskyddet vid Saab AB i Jönköping, som nu finns bevarade för framtiden på Jönköpings läns museum.

Verkskydd är enligt Nationalencyklopedin: ”beredskapsorganisation som under höjd beredskap har till uppgift att, vid den anläggning där det organiserades, medverka vid skydd av verksamheten och personalen samt delta i räddningstjänst. Om det vid ett företag (anläggning) bedrivs verksamhet som har stor betydelse för totalförsvaret och anläggningen med hänsyn till sitt läge och verksamhetens art löper risk att bli utsatt för stridshandlingar kan regeringen, eller länsstyrelsen enligt regeringens bestämmande, besluta att ett verkskydd skall organiseras.”

Vid Saab AB i Jönköping var verkskyddet i funktion från 1950-talet till omkring 1991. Skyddsrum och utrustning fanns i företagets källarlokaler. Uttagna Saabanställda var indelade i ledningsgrupp, räddningstjänst, brandtjänst, sjukvårdstjänst och bevakningstjänst. Dessutom tillkom viss personal ur allmänna civilförsvaret och personer som var krigsplacerade på företaget. Verkskyddet ingick i den kommunala civilförsvarsenheten, som lydde under civilförsvarschefen och räddningsledaren.

Efter flera års nedrustning av försvaret i Sverige, ökad oro i världen och ett allt mer sårbart samhälle vad gäller bland annat försörjning av el, värme, vatten, livsmedel, transport och informationsteknik (IT), vill riksdagspartierna nu åter bygga upp det militära och civila försvaret. Uppfattningen är att Sverige ska kunna klara sig i tre månader utan hjälp och medborgarna ska klara sin försörjning av livsmedel med mera under en vecka. Hur skulle du göra vid en krissituation för att få vatten, hålla värme och få tag på mat? Har du förberett en krislåda med tändstickor, ljus, batterier, filtar med mera, liksom ett skafferi med matreserver?

Maria Ridderberg, verksamhetsutvecklare

Keramik – Vad är det?

Elden brinner, värme alstras. Människor samlas för att äta någonstans långt borta för längesedan. En kruka med mat går sönder. Den är tillverkad av bränd lera, ett utmärkt kärl att förvara mat i, men just denna dag gick den sönder. Ingen katastrof, familjen som befinner sig på vandring har flera krukor. Det är lite irriterande bara för just den sönderslagna krukan var ovanligt vackert dekorerad, ett konstföremål, inte bara en kruka att ha mat i utan något mer.

dsc_4225

 

Just detta att bränna lera i ugnar och söka skapa ett vackert föremål har fortsatt att fascinera oss människor. Här på Jönköpings läns museum blev museichefen Gunnar Lindqvist, så intresserad att han började samla in keramik och tidningsklipp. Dessa tidningsklipp börjar nu bli så gamla att de bokstavligen faller isär ibland. Just därför ska de nu digitaliseras för att sparas för eftervärlden. Vilken bokstav och konstnär är du som besökare intresserad av? Alfabetet sträcker sig från A till Ö. Bakom varje bokstav finns en eller flera intressanta konstnärer, verksamma över hela Sverige. Tidningsklippen sträcker sig från slutet av 1960-talet och framåt. Vilken konstnär väljer du att läsa om?

//Magnus Rossler   Museiassistent

 

 

Hanna Friberg – arkivarien och forskaren som byggde upp länsmuseets samlingar

Hanna Friberg var den person som grundade och utvecklade länsmuseets arkiv och föremålssamling. I mer än 30 års tid gjorde hon en viktig och bestående insats för att samla och registrera foton och föremål.

I museets utställning  Tre liv  kan man läsa lite mer om hennes gärning för bygden.

Hon föddes 1863 i Alseda och tog 1879 examen vid Östra flickskolan i Jönköping. 1941 dör hon vid en ålder av 78 år.

Hanna Friberg i sitt hem vid ett bord fullt av album och bokverk

Hon ägnade hela sitt vuxna liv åt museiarbete och historieforskning, men är tämligen lite omskriven för sin gärning. Få uppgifter finns i museets protokoll och verksamhetsberättelser kring Hanna Friberg arbete. Mellan raderna kan man förstå att hon utan ersättning lade ner ett stort arbete med att ordna och förteckna samlingarna.

Tillsammans med sin man Algot Friberg tog de initiativ till bildandet av Norra Smålands fornminnesförening som är grunden till dagens länsmuseum. Paret Friberg är med och driver museet fram till deras död. Museet låg på ett par olika platser innan dagens museibyggnad uppförs i mitten på 50-talet på sin nuvarande plats.

Dottern Elin arbetade delvis som oavlönad konservator på museet men fotograferade också miljöer i länet. Vi kan se i liggarna att flera foton i museets fotosamling från början av 1900-talet togs av Elin.

Hanna Friberg var en erkänd forskare kring gårdar och släkter i Småland och läste och översatte latinska medeltida handlingar. Hon skrev artiklar till ett flertal svenska tidskrifter kring person- och gårdshistoria och om detta vittnar alla de tackbrev som finns i hennes personarkiv.

Hanna Fribergs forskning om en småländsk militär

I museets samling finns en inbunden bok med brev från kungliga majestäts till Jönköpings regemente. De är från 1660-talet och är adresserade till regementschefen Erik Drake. Detta unika fynd påträffades i början av 1900-talet på en vind i ett gammalt Jönköpingshus. Hanna Friberg lade ner mycket forskning kring breven och hon skrev en lång artikel i fornminnesföreningens årsbok år 1915 om generalmajor Erik Drakes liv. Han var hög officer i den svenska armén och deltog i Karl X Gustavs polska krig. Några år senare blev han dödligt skjuten av en annan svensk officer efter en lång tvist.

 

Källor och lästips

Hanna Fribergs artiklar i Norra Smålands fornminnesförenings årsbok:

Nr 2, år 1910. Artikel ”Ur föreningens samlingar”. Beskrivning av handskrifter och äldre dokument i arkivet, samt avskrifter av gårdsbrev från 1500- och 1600-talet.

Nr 4, år 1915. Artikel ” Generalmajor Erik Drake” som handlar om regementschefens för Jönköpings regemente liv och leverne.

Nr 5, år 1919. Artikel om Stensholm  – en småländsk herrgårds historia

Nr 10, år 1932 ”Några målare och konterfejare i Jönköping”

 

/Henrik Johansson

Verksamhetsutvecklare Arkiv